Trustpilot TrustScore 4.8

¡Pídanos su traducción en línea ya!

Cargue su documento y haga su pedido aquí.

¿Necesita ayuda personalizada?

Envíenos un correo electrónico y con gusto le ayudaremos.

Villkor

Ansvarsbegränsning   När en beställning har gjorts och ett godkännande (kvitto) har inkommit via e-post, är du bunden av villkoren i vårt affärsavtal (se nedan).  Om du avbeställer ditt översättningsprojekt efter att ha gett ditt godkännande, kan du förpliktas att betala för allt arbete som utförts.  Observera att genom att placera en order hos betygsoversattning.se (BO), godkänner du villkoren i denna policy och vårt affärsavtal. 

Affärsavtal Upphovsrätten i originaltext   

BO accepterar beställningar från kunden baserad på insikten att förhållandet skall betraktas som konfidentiellt och får inte innehålla någon tredje part.  BO tillåts använda icke kontrakterade översättare i vissa situationer.  I sådana fall, kommer dessa översättare att underteckna ett bindande sekretessavtal, som rör det konkreta arbete, som skall genomföras.
I samtliga fall, förbinder sig kunden att hålla BO skadeslös från anspråk om intrång av upphovsrätt och/eller rättigheter till översättning, även från alla rättsliga åtgärder, inklusive sådana som kan uppstå mellan personer, som ett resultat av innehållet i den ursprungliga texten eller översättningen.   Avgifter och offert 

En offert från BO är bindande och inga extra avgifter tillkommer, om inte extra tjänster har begärts av kunden efter den ursprungliga offerten. Offerter som relaterar till skannade PDF/ TIF filer bygger på antagandet att det totala antalet ord är begränsat till den högsta beräknade via området för nedladdning.    

Leverans och betalning  Varje tid/ datum för leverans som överenskommits mellan BO och kunden skall vara bindande endast efter att BO har sett den fullständiga texten som ska översättas och kan vara föremål för ändringar mot bakgrund av varje ändring av beställaren.  Full betalning måste göras till BO innan översättningsarbetet kan påbörjas, om inte annat har överenskommits i ett separat avtal.  Vid långa uppdrag eller texter, kan BO  samtycka till särskilda avtalsvillkor, som kan omfatta regelbundna delbetalningar. 

Upphovsrätt i översättning Där dokument, reklam och PR-material ska användas i syfte för normal affärsverksamhet, är det accepterat som standard affärspraxis att betalning av avgiften till BO, överför automatiskt alla rättigheter av textmaterial till kunden för all framtid. I detta inkluderas upphovsrätt och rätten att ändra i texten. BO ska inte kunna göra anspråk på kunden när det gäller översättning, om inte annat har avtalats skriftligen.   

Sekretess och skydd av kundens dokument     BO får inte vid något tillfälle röja någon information som finns i kundens originalhandlingar eller översättningar till någon tredje part, utan uttryckligt tillstånd av kunden. BO är ansvarig för säkerhetshanteringen av kundens handlingar eller översättningar, inklusive kopior, så länge dessa är i BO:s innehav och till deras säkra överlämnande.

Annullering     Om arbetet är beställt och därefter annulleras, skall kunden antingen betala BO ett belopp som motsvarar proportionellt till arbetet har slutförts (lämplig andel av ursprungliga avtalade arvodet) och ett ytterligare belopp, som tas ut på grundval av tid för preliminär forskning och genomförda utredningar eller skall betala BO ett belopp i kompensation, som skall överenskommas mellan parterna.  Arbetet, som har utförts skall vara tillgängligt för kunden efter att betalning har mottagits.  Begränsningar i ansvarsskyldigheten Under inga omständigheter skall BO. vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkt, information eller användning.   Skadestånd   Ni accepterar att försvara, gottgöra och hålla skadeslösa BO, dess chefer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, ansvar, skador, förluster eller utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader och kostnader, som följer av eller på något sätt har samband med din åtkomst till eller användning av våra tjänster.     Tillämpliga lagar  Alla frågor, som rör din access till och användning av webbplatsen, regleras av schweiziska federala lagar eller lagarna i Kanton Obwalden. Alla juridiska ärenden eller procedurer som rör din access till eller användning av webbplatsen, skall väckas i domstol i Sarnen. Ni och BO godkänner den angivna jurisdiktion, och accepterar att jurisdiktionsort är lämplig i dessa domstolar för sådana rättsliga ärenden. Klagomål och tvister   Alla klagomål, som avser arbete, som utförts skall göras av klienten till BO/ Prologic GmbH (eller tvärtom) inom 30 dagar från dagen översättningen levererats.  

¡Estas compañías creen en nuestra calidad!

<
>